Sözleşmeli Personel

YTB Başkanlığı 16 Sözleşmeli Memur Alımı Yapıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, YTB, tarafından Sözleşmeli Personel Alımı, #kamupersonel duyurusunda ; 16 sözleşmeli memur alımı, yazılı ve sözlü mülakat şartı ile 11 alan için 16 sözleşmeli, alan uzmanı alımı yapacak.

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI ALAN UZMANI ALIM İLANI
I. GENEL BİLGİLER
1- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında Tablo-1’de belirtilen 11 pozisyon için sınav yapılarak azami 16 sözleşmeli alan uzmanı alınacaktır.
2- İlgili alanlara ve pozisyonlara göre alınacak personel sayısı Tablo-1’de belirtilmiştir. Bir pozisyona yapılan başvurular arasında başvuru şartlarını haiz olup yazılı sınava katılmaya hak kazanan veya yazılı sınav sonucunda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan yeterli sayıda aday çıkmaması halinde, Sınav Komisyonu söz konusu pozisyon için ayrılmış kontenjanı aynı gruptaki başka bir pozisyona aktarabilir.

II. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Mavi Kart sahibi veya yabancı uyruklu olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Mavi Kartlı veya yabancı uyruklu adaylar bu
şarttan muaftır.).
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahutertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Mavi Kartlı veya yabancı uyruklu adaylar bu şarttan muaftır.).
d) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3- Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren bölümlerden mezun olmak.
4- 01.01.1977 ve sonrası doğumlu olmak.
5- Her bir pozisyon için Tablo-1’in “Aranan Özel Nitelikler” başlığında belirtilen tecrübe veya çalışma şartını sağlayan geçerli çalışma belgelerini ibraz etmek.
6- Tablo-1’de belirtilen her bir pozisyona ilişkin gerekli yabancı diller için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen yabancı dil bilgisine sahip olmak (YDS denkliğinde, ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan güncel tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı” baz alınacaktır.) ya da ilgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülkede, ilgili dilde eğitim veren eğitim kurumlarından en az lisans veya doktora diploması almış olmak ya da YDS denkliği bulunmayan veya YDS’de yer almayan diller için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak. (Geçerlilik süresi YDS ve eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş uluslararası yabancı dil
sınavı belgelerinde 5 yıl olup, sürelerin hesaplanmasında bu ilan kapsamındaki ilk başvuru tarihi esas alınacaktır.)
7- Tablo-1’de yer alan Grup-1 ve Grup-2 için son 10 yılın en az 5 yılını veya son 5 yılın en az 3 yılını yurt dışında geçirmiş olduğunu belgelendirmek.
8- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 1. maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, YTB, Sözleşmeli Personel Alımı, #kamupersonel duyurusunda ; 16 sözleşmeli memur alımı

Başvuru için linke tıklayınız : https://www.ytb.gov.tr/duyurular/sozlesmeli-alan-uzmani-alim-ilani

  Haber Kaynak : ilanresmi.com           

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu