Kamu Personel AlimiSözleşmeli Personel

Çanakkale İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü – Sözleşmeli Personel Alımı

Çanakkale İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü, sözleşmeli personel, #kamupersonelialımı duyurusunda; sözleşmeli gemi adamı, gemi kullanma, yanaşma, manevra, denizcilik mevzuatı ve gemi seyir yardımcısı, alımı gerçekleştirecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere pozisyon adı, pozisyon sayıları ve başvuru nitelikleri belirtilen kadroya uygulamalı sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1.Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının
1.Türk Vatandaşı olmak, 
4.Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5. (Değişik: 23/1/2008-5728/317 Md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6.  Askerlik durumu itibarıyla; 
1. Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
2. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
3.Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. Başvuru sırasında istenecek belgeler;

a) Diploma aslı ya da noter onaylı sureti
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c) 4 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
d) Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınabilir.)
e) Askerlik Durum Belgesi (E-Devletten alınabilir.)
f) Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak “Denizde çalışabilir ibareli” Sağlık Kurulu Raporu (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
g) Gemi Adamı Belgelerinin aslı ya da onaylı fotokopisi (Gemi Adamı pozisyonu için en az Sınırlı Kaptan Belgesi)
h) İletişim Bilgileri

BAŞVURU VE SINAV 

1. Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısında ve Tarım ve Orman Bakanlığının web sayfasında alım ilanının yayınlanmasını müteakip, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ) üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle 04.07.2022 tarihinden 20.07.2022 tarihi mesai bitimine kadar yapabilecektir. Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
2. Uygulama sınavı;  şartları taşıyıp, sınava girmeye hak kazanan adaylar için Su Ürünleri Denetim ve Kontrol Gemisinde yapılacak olup sınav; gemi kullanma, yanaşma, manevra, denizcilik mevzuatı ve gemide bulunan seyir yardımcısı cihazlarının kullanılması konularında olacaktır.
3. Uygulama sınav yeri ve tarihi;
a. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  01.08.2022 tarihinde saat 10:00’da  Cevatpaşa Mah. Kayserili Ahmetpaşa Cad. Merkez/ÇANAKKALE adresinde yapılacaktır.
4. Adayların sınav saatinden 15 dakika önce sınav yerinde hazır bulunması gerekmektedir.
5. Sınav komisyonunca yapılacak uygulama sınavı sonucunda adaylar aldıkları puana göre sıralanacak ve sıralama listesi adaylara sisteme yükledikleri mail yoluyla bildirilecektir. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar ve sıralama listesi Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısında, Tarım ve Orman Bakanlığının web sayfasında ayrıca (https://canakkale.tarimorman.gov.tr/), adreslerinde de duyurulacaktır.
6. Yerleştirilmeye hak kazandığı halde süresi içerisinde sözleşme imzalamayan ya da hakkından feragat edenler, ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” tahkikatı olumsuz sonuçlananların yerine, ilan edilen sıralama listesine göre sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
7. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlendiği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.
8. 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “ Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin 3 üncü bendinde “Sözleşmeli personelin,  hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.
9. Yerleştirme işlemi Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Çanakkale İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü – Sözleşmeli Personel Alımı
özleşmeli gemi adamı, gemi kullanma, yanaşma, manevra, denizcilik mevzuatı ve gemi seyir yardımcısı

Başvurusu onaylanıp Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar 29.07.2022 tarihinde (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ) adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

 

Haber Kaynak: ilanresmi.com

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu