Kamu Personel Alimi

Sakarya İli Karasu Belediye Başkanlığından Şehir Plancısı Alım İlanı!

Sakarya, Karasu Belediye Başkanlığı, tarafından Sözleşmeli Personel Alımı, #kamupersonel duyurusunda ; Resmi Gazete de yayımlanan ilana göre şehir plancısı alınacak.

Sakarya İli Karasu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Şehir Plancısı alınacaktır.

Karasu Belediyesi Şehir Palancısı Aranan Nitelikler
Sakarya, Karasu Belediye Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Alımı, #kamupersonel şehir plancısı

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemize yukarıda belirtilen boş Şehir Plancısı kadrosu için yapılacak başvurular da uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen boş Şehir Plancısı kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak,
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.karasu.bel.tr resmi internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
d. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
e. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g. Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adet forma yapıştırılacak)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.
(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 15.08.2022 ile 26.08.2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 08:30-17:30 arasında) İncilli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:11
Karasu/SAKARYA adresindeki Karasu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 Elektronik ortamdaki başvurular, Belediyemizin insankaynaklari@karasu.bel.tr mail adresine belgeler yüklenmek suretiyle yapılabilecektir.
 Eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
a. Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday Şehir Plancısı kadrosu için sözlü sınava, çağrılacaktır,
b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip, 30.08.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz www.karasu.bel.tr adresinden ilan edilecektir,
d. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
g. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından
Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Şehir Plancısı alımı için, 07.09.2022 tarihinde saat 09:30’da başlamak üzere, Karasu Belediyesi Hizmet Binasında belirtilen kadro için sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü Sınav;
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SINAV SONUÇLARA İTİRAZ
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin www.karasu.bel.tr internet sitesinden ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin www.karasu.bel.tr internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarınıdüşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde www.karasu.bel.tr ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Başvuru Formu İndir 

İlan olunur.                           

 

Haber Kaynak: ilanresmi.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu