Kamu Personel AlimiSözleşmeli Personel

Batman Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Batman Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, #kamupersonel duyurusunda; gıda mühendisi, mimar, koruma güvenlik görevlisi, açşı, teknisyen, temizlik görevlisi, proğramcı kadrolarında alım yapacağını duyurdu.

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Üniversitemiz ile bağlı işyerleri emrinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirlenen; 1. Ek-1 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 21 adet boş pozisyona Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2/b kapsamında yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle; 2. Ek-2 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 1 adet boş pozisyona Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2/c kapsamında yapılacak yazılı sınav başarısı sırasına göre, sözleşmeli personel alınacaktır.GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile 3 Haziran 2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
3. lisans mezunları için 2020-KPSS P3, ön lisans mezunları için 2020-KPSS P93, ortaöğretim mezunları 2020-KPSS P94 puanına sahip olmak.
4. Erkek Adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
6. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

Batman Üniversitesi Rektörlüğü
Aranan şartlar; gıda mühendisi, mimar, koruma güvenlik görevlisi

Batman Üniversitesi Personel Daire başkanlığı
başvuru takvimi, başvuru adresi, iletişim bilgileri

BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
1. Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir,
2. Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATI RAMAN KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI” adresine evraklarını gönderecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://batman.edu.tr/Birimler/personel sayfasından temin edilecektir.)
2. 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
3. Fotoğraf 1 (bir) adet (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
4. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5. Deneyim Belgesi (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı ilanına başvuran adaylar için – Görev yapılan kamu kurum/ kuruluş veya özel firmalardan alınacaktır.)
6. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
7. Yabancı Dil Belgesi (Programcı pozisyonuna başvuran adaylar getirecek),
8. Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
9. Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
10. Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda belirtilen belgeler.
12. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmî veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 2/c uyarınca Ek:2 tabloda yer alan pozisyon için KPSS 2020 sınavı KPSS P3 puan türü dikkate alınarak başvuru şartlarını sağlayan en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralama sonucu adaylardan ilk 10 kişi; PROGRAMCI pozisyonu için yazılı sınava tabi tutulacaktır.
2. Programcı pozisyonu için sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınav konuları ve tarihine ilişkin hususlar Ön değerlendirme sonuçlarının ilan edileceği tarihte  https://batman.edu.tr/Birimler/personel  sayfasında yayımlanacaktır
3. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
4. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
5. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığıalmamaları gerekmektedir.
6. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
7. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
8. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, Ek-1 tabloda belirtilen pozisyonlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav
yapılmaksızın, yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2. Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Programcı Unvanı Hariç) adayların isim listesi https://batman.edu.tr/Birimler/personel
adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan
sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları
taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, Ek-2 tabloda belirtilen pozisyon için genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yazılı sınav yapılmak suretiyle
yerleştirme işlemi yapılacaktır.
4. KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
7. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Sözleşmeli Personel Alım İlanı için Tıklayınız.
Sözleşmeli Personel Başvuru Formu için Tıklayınız.                                               

Haber Kaynak: ilanresmi.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu